Laboratorij za kakovost

Laboratorij za kakovost nudi celovito podporo pri zagotavljanju kakovostne izvedbe gradbenih del in proizvodnje kakovostnih gradbenih izdelkov.
Nudimo storitve laboratorijskih preiskav, meritev in svetovanja s področja geomehanike, agregatov, zemljin, betonov, asfaltov in tesnosti kanalizacijskega omrežja. Vsa vrednotenja, analize, preiskave in meritve se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi specifikacijami.

KPL Laboratorij

 

Geomehanika:

 • izdelava tehnoloških elaboratov in programov kontrol materialov ter izvedbe del,
 • izvajanje kontrole kakovosti izvedbe zemeljskih del, nevezanih nosilnih plasti in stabilizacijskih mešanic voziščnih konstrukcij,
 • laboratorijske in terenske preiskave zemljin, kamnin in stabilizacijskih mešanic,
 • nadzor zemeljskih in geotehničnih del,
 • preiskave kamenega agregata za potrebe kontrole proizvodnje v kamnolomu,
 • svetovanja in izdelava strokovnih mnenj.

Asfalti:

 • izdelava tehnoloških elaboratov in programov kontrol materialov ter izvedbe del,
 • izvajanje kontrole kakovosti vgrajevanja asfaltnih plasti,
 • preiskave asfaltnih zmesi in vhodnih materialov,
 • preiskave vgrajenih asfaltnih plasti,
 • projektiranje asfaltnih zmesi,
 • tehnološko sodelovanje pri pripravi, načrtovanju in proizvodnji ter vgrajevanju asfaltnih zmesi,
 • izvajanje notranje kontrole proizvodnje asfaltnih zmesi,
 • svetovanja in izdelava strokovnih mnenj glede sanacij vozišč.

Inženirsko delo:

 • pregled projektov in elaboratov pred začetkom del ter opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, 
 • nadzor izvajanja del z vidika kvalitete,
 • ugotavljanje vzrokov poškodb voziščnih konstrukcij, 
 • izdelava geološko geotehničnih elaboratov s potrebnimi preiskavami,
 • izdelava elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij s potrebnimi preiskavami,
 • izdelava prioritetnih planov vzdrževanja cestnega omrežja (gospodarjenje z vozišči) na podlagi pregledov in analiz stanja omrežja,
 • izdelava predloga sanacije voziščne konstrukcije. 

Betoni:

 • izvajanje kontrole kakovosti betonarskih del,
 • preiskave svežega in strjenega betona,
 • notranja kontrola proizvodnje betona na betonarni,
 • izdelava receptur betonskih mešanic,
 • svetovanja in izdelava strokovnih mnenj, projektov betona.

Kanalizacija:

 • izdelava tehnoloških elaboratov in programov,
 • preskusi testnosti kanalizacijskih sistemov.


Kontakt

Laboratorij za kakovost
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana
T: 01 47 69 310, -291
E: laboratorij@kpl.si

Obrazci